KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA 2018-06-04T12:42:10+02:00

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hydropex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Sosnowej 6, 77-400 w Złotowie, KRS numer: 0000687389. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hydropex Sp. z o.o. Sp. k., 77-400 Złotów, ul. Sosnowa 6 lub email: biuro@hydropex.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w procesie rekrutacyjnym.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy dane będą przetwarzane przez okres 5 lat.
9. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Brak podania danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualnie zawarcie umowy.